Zasiłek opiekuńczy 575

zasiłek opiekuńczy

W życiu mogą przytrafić się nam różne sytuacje, które wymagają znajomości podstawowych przepisów prawa. Jedną z nich jest choroba członka rodziny, który wymaga stałej opieki. Wówczas, mimo iż opiekun nie świadczy pracy, ma prawo otrzymać rekompensatę finansową za wyznaczony okres czas, w postaci zasiłku opiekuńczego wypłacanego przez ZUS.

Zasiłek opiekuńczy na chorego członka rodziny

Na wstępie należy podkreślić, że zasiłek opiekuńczy przysługuje każdej osobie ubezpieczonej w razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad dziećmi lub innymi chorującymi członkami rodziny. Dzięki temu osoba ubezpieczona nie musi obawiać się utraty wynagrodzenia w momencie, gdy sprawuje opiekę nad jakimkolwiek chorym członkiem rodziny. Niestety zasiłek może zostać niewypłacony, jeśli poza osobą ubezpieczoną, w gospodarstwie domowym przebywają inne osoby mogące zapewnić osobie chorej należytą opiekę.

Z zasiłku opiekuńczego może skorzystać zarówno matka jak i ojciec dziecka, jednak kwota zasiłku zostanie wypłacona jedynie temu z rodziców, który wystąpił z wnioskiem o wypłatę pieniędzy jako pierwszy.

Kiedy nie przysługuje zasiłek opiekuńczy

Taki zasiłek, w danym roku kalendarzowym, można pobierać przez okres nie dłuższy niż 60 dni, jeśli chora osoba nie ma powyżej 14 lat. Limit ten obejmuje również 14 dni z tytułu opieki nad innymi członkami rodziny, powyżej 14 roku życia.

Co ważne, zasiłek opiekuńczy zawsze wynosi 60 dni, niezależnie od liczby członków rodziny uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz ilości dzieci przebywających w danym gospodarstwie domowym.

Nie otrzymasz zasiłku opiekuńczego również w momencie, gdy w trakcie sprawowania opieki przysługuje Ci prawo do wynagrodzenia. Odnosi się to zarówno do wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Odmowa uzyskania zasiłku opiekuńczego dotyczy także osób przebywających na urlopie bezpłatnym i wychowawczym.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko, czy tylko?

Według przepisów zasiłek opiekuńczy należy się każdej osobie ubezpieczonej zwolnionej od wykonywania pracy, jeśli występuje konieczność sprawowania opieki nad chorym dzieckiem, które nie przekroczyło 14 roku życia.

Zasiłek ten można uzyskać na dzieci własne ubezpieczonego, jego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Z zasiłku może skorzystać również pracownik, który żyje w związku nie formalnym, jednak wraz z partnerem wychowuje własne dziecko. Jeśli w domu nie przebywa osoba mogąca sprawować opiekę nad małoletnim, wówczas może on złożyć wniosek o przyznanie wynagrodzenia. Niestety nie można uzyskać zasiłku, jeśli żyjąc w konkubinacie, chcemy sprawować opiekę nad dzieckiem partnera, jednak nie naszym własnym.

Zasiłek opiekuńczy na matkę dziecka

Kim są członkowie rodziny, na których przysługuje nam zasiłek opiekuńczy?

  • Małżonek.
  • Rodzice.
  • Rodzic dziecka.
  • Ojczym.
  • Macocha.
  • Teściowie.
  • Dziadkowie.
  • Wnuki.
  • Rodzeństwo.
  • Dzieci w wieku powyżej 14 lat.

Wszystkie te osoby muszą przebywać we wspólnym gospodarstwie domowym.