Kontraktacja i wszystko co chcesz o niej wiedzieć 909

kontraktacja

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat kontraktacji? Koniecznie przeczytaj nasz dzisiejszy wpis.

Co to jest kontraktacja

Kontraktacja to umowa o charakterze cywilnoprawnym. Jej regulacje znajdują się w art, 613 – 626 kodeksu cywilnego. Do stron umowy zalicza się producenta rolnego i osobę kontraktującą.

Kim jest producent rolny? To podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna, grupa producentów rolnych lub ich związek – zajmująca się działalnością wytwórczą w rolnictwie. Musi to dotyczyć produkcji:

  • roślinnej,
  • zwierzęcej,
  • ogrodniczej,
  • sadowniczej.

Za kontraktującego uważa się osobę fizyczną i prawną. W tej roli najczęściej występuje osoba prowadząca przedsiębiorstwo przetwórcze lub handlowe. Może nią być również osoba chcąca pozyskać określone produkty dla celów gospodarczych.

Na umowę kontraktacji składa się kilka elementów, w tym:

  • zobowiązania producenta do wytworzenia oraz dostarczenia wyznaczonej ilości produktów rolnych określonego rodzaju,
  • zobowiązaniem kontraktującego do odebrania wytworzonych produktów w wyznaczonym terminie oraz zapłaceniu ustalonej ceny.

W umowie może się również znaleźć informacja o świadczeniu dodatkowym, które dotyczy kontraktującego. Zaliczyć do niego można:

  • zapewnienie producentowi możliwość nabycia określonych środków produkcji i uzyskania pomocy finansowej,
  • premie pieniężne,
  • pomoc agrotechniczna oraz zootechniczna.

W jaki sposób zawiera się umowę kontraktacji?

Zgodnie z art. 616 Kodeksu cywilnego umowa kontraktacji powinna być zawarta na piśmie. Forma ta ma charakter formy zastrzeżonej dla celów dowodowych. Oznacza to, że w zasadzie umowa kontraktacji może być zawarta w dowolnej formie. Ze względów dowodowych umowa taka powinna być zawarta na piśmie – dowodzenia szczegółowej treści warunków tej umowy przed sądem może być problematyczne, jeżeli warunki te nie zostaną określone w treści dokumentu.