Kiedy nie dostaniesz rozwodu 1236

kiedy nie dostaniesz rozwodu

Rozwód nigdy nie jest przyjemną sytuacją. Stawia każdą ze stron w innym świetle i ma ogromny wpływ zarówno na małżonków jak i na ich dzieci oraz dalszą rodzinę. Niestety nie jest on też nigdy jedynie czystą formalnością, ponieważ istnieje kilka przesłanek, gdy sąd może odmówić rozwiązania małżeństwa przez rozwód.

Brak zgody na rozwód

Aby sąd mógł zgodzić się na rozwód, musi wystąpić zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Niestety, mimo takiej sytuacji, nadal istnieją powody, dla których sąd może nie orzeknie rozwodu. Są to tak zwane przeszkody rozwodowe o negatywnych przesłankach. Należą do nich:

  • dobro małoletnich dzieci,
  • niezgodność z zasadami współżycia społecznego,
  • to małżonek winny rozstania żąda rozwodu.

Dobro małoletnich dzieci

Za główną przyczynę braku zgody na rozwód uznaje się dobro wspólnych małoletnich dzieci.

W przypadku, gdy Ty i twój partner posiadacie małoletnie dzieci, zadaniem sądu jest sprawdzenie, czy w przypadku orzeczenia rozwodu, nie ucierpi żadne z nich. Za małoletnie dzieci uznaje się, te które nie ukończyły 18 lat. Odmowa rozwodu w przypadku takiej decyzji oznaczają obciążenie kosztami osoby wnoszące o rozwód. Niestety powód ten traktuje się jako bezwzględny, a to oznacza, że decyzja sądu nie może zostać zmieniona.

Nie tylko własne dzieci i ich dobrą są przeszkodą w uzyskaniu rozwodu. Również pod ten powód zalicza się dzieci adoptowane lub przysposobione.

Zadaniem sądu jest zdecydowanie, czy pod wpływem rozwodu rodziców, dziecki będą miały zapewnione potrzeby emocjonalne w równym stopniu, jak gdyby rodzice zostali ze sobą.

Dobro dziecka, co ono oznacza?

Za dobro dziecka rozumie się komfort emocjonalny, nie ekonomiczny. W praktyce oznacza to, że pogorszenie się sytuacji finansowej dziecka nie jest przesłanką do braku zgody na rozwód. Komfort ekonomiczny zapewnia, po rozwodzie rodziców, instytucja alimentacyjna.

Na decyzję sądu ma wpływ przede wszystkim wiek dziecka. Niestety im młodsze dziecko, tym trudniej będzie uzyskać zgodę na rozwód. Wynika to z przekonania, że wiek dziecka ma wpływ na jego rozwój emocjonalny i brak zrozumienia dla zaistniałej sytuacji.

Zadaniem sądu jest również ustalenie, czy po rozwodzie zmienią się relacje dziecka z każdym z rodziców. Brak zgodny na rozwód może wynikać z obawy, że małżonek żądający trwałego rozpadu małżeństwa, będzie chciał zerwać kontakt z dzieckiem.

Współżycie społeczne, a brak zgody na rozwód

W prawie nie ma jasno określonego uzasadnienia dla pojęcia „współżycie społeczne„. Jest to jedynie klauzula generalna związana z normami pozaprawnymi. Według nich, oznacza to zbiór pewnych zasad, które są jednocześnie wskazówkami, aby postępować moralnie i etycznie. Decyzja o braku zgody na rozwód wynikająca z tej przesłanki ma za zadanie chronić współmałżonka przed rażącą krzywdą.

Oznacza to, że rozwodu nie dostaniemy, gdy:

  • małżonek cierpi na nieuleczalną chorobę,
  • małżonka dotknęło ciężkie kalectwo wymagające opieki, jednak nikt prócz Ciebie mu jej nie zapewni.,
  • obowiązki wobec małżonka lub dzieci są w rażący sposób zaniedbywane.

Należy zaznaczyć, że podeszły wiek jednego z małżonków nie przeszkodzi w uzyskaniu rozwodu.

Małżonek winny rozkładu pożycia żąda rozwodu

Małżonek odpowiedzialny za rozkład pożycia małżeńskiego nie ma prawa domagać się rozwodu, jedynie w przypadku, gdy niewinna strona wyraża na to zgodę. Istnieje również szansa, że jeśli odmowa zgody małżonka niewinnego jest sprzeczna z zasadami wspomnianymi we wcześniejszym akapicie, sąd może orzec rozwód.

Ostatnią przesłanką do braku zgody na rozwód może być wielokrotne składanie pozwu. Taka zgoda może jedynie nastąpić, jeśli zmieniły się okoliczności np. dziecko staje się dorosłe i nie będzie już potrzebowało emocjonalnej opieki rodziców, tak jak wcześniej.