Wniosek o ustalenie ojcostwa 1497

ojcostwo

Dzięki sądowemu ustaleniu ojcostwa można określić pochodzenie dziecka. Wykorzystuje się je, jeśli nie doszło do ustalenia ojcostwa na drodze domniemania ojcostwa partnera matki dziecka bądź uznanie dziecka przez ojca. Kiedy o nie wystąpić i co powinno znaleźć się we wniosku? Dowiesz się tego z dzisiejszego wpisu.

Wniosek o ustalenie ojcostwa przez ojca

Wniosek o ustalenie ojcostwa może zostać złożony w dowolnym momencie po urodzeniu dziecka. Co ważne, dziecko, którego ojcostwo próbujemy ustalić, musi urodzić się żywe.

O sądowe ustalenie ojcostwa mogą ubiegać się: domniemany ojciec dziecka, dziecko oraz jego matka. Wytaczanie powództwa może odbywać się w następujący sposób:

 • matka lub dziecko może wytoczyć pozew wobec domniemanego ojca,
 • domniemany ojciec może wytoczyć pozew wobec matki dziecka, lub jeśli ta nie żyje, to wobec dziecka.

Oprócz tego, powództwo o ustalenie ojcostwa może wytoczyć prokurator.

Nim przejdziemy do cech, które powinien posiadać dobrze przygotowany wniosek, warto zaznaczyć co oznacza słowo ojciec w tymże kontekście.

Ojciec to mężczyzna obcujący z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym i nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem dziecka.

Pozew o ustalenie ojcostwa – wzór

Przygotowując pozew o ustalenie ojcostwa należy przede wszystkim podać:

 • sąd,
 • imię i nazwisko stron lub ich nazwę,
 • miejsce zamieszkania lub siedzibę stronę,
 • przedstawicieli ustawowych i pełnomocników każdej ze stron.

Jeśli pozwany nie posiada zgody na pobyt w kraju i nie ma miejsca zamieszkania, należy podać jedynie miejsce zamieszkania powoda.

Pozew o ustalenie ojcostwa wnoszony jest do sądu rejonowego, który znajduje się w okręgu miejsca zamieszkania pozwanego lub tego w miejscu zamieszkania powoda.

Kiedy pismo jest już wypełnione, należy określić żądania tzn. sformułować wniosek, według którego powód uznaje pozwanego za ojca dziecka. Ważną kwestią jest fakt, że jeśli nie umieścimy go w pozwie, nie zostanie on rozpatrzony przez sąd.

Oprócz głównego wniosku wnoszącego o ustalenie ojcostwa, w pozwie mogą również znaleźć się inne wnioski dotyczące takich spraw jak:

 • alimenty na rzecz dziecka,
 • pokrycie wydatków poniesionych przez matkę dziecka związanych z ciążą, porodem oraz okresem połogu (trzy miesiące),
 • pokrycie innych wydatków matki dziecka lub szczególnych strat majątkowych,
 • zabezpieczenie powództwa,
 • nadanie dziecku nazwiska ojca (po 13 roku życia dziecka, to ono musi wyrazić osobiście zgodę na to),
 • orzeczenie o zabraniu władzy rodzicielskiej nad dzieckiem pozwanemu,
 • zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kosztów procesu.

Pozew o ustalenie ojcostwa – uzasadnienie, podpis i załączniki

Pozew o ustalenie ojcostwa powinien zawierać również okoliczności uzasadniające i dowody je popierające. Każdy z zawartych wniosków w pozwie należy poprzeć odpowiednimi dowodami w postaci dokumentów, badań lekarskich lub zeznań świadków. Na samym końcu, pozew podpisujemy własnoręcznie – musi to być conajmniej nazwisko.

Pamiętaj również o umieszczeniu spisu załączników oraz wskazaniu dodatkowych odpisów wniosku. Całość powinna zostać złożona w oryginałach.

Ostatnią kwestią są koszta jakie można ponieść podczas składania pozwu. Jeśli to matka dochodzi sądownie ojcostwa swojego dziecka, jest ona zwolniona z kosztów sądowych. Oprócz tego, takiej kobiecie przysługuje również możliwość złożenia wniosku o ustanowienie dla niej adwokata.