Podział sądownictwa w Polsce 1212

podział sądownictwa

Każdy z lekcji WOS-u pamięta o tym, że w Polsce panuje trójpodział władzy i dzieli się ona na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Mało kto jednak pamięta, jaki jest podział sądów w Polsce. Nic straconego, już nadrabiamy tę wiedzę.

Jak wygląda system sądownictwa w Polsce?

W naszym kraju sądy dzielą się na dwa typy: państwowe i polubowne. Dalszy podział sądownictwa państwowego to: sądy powszechne, sądy administracyjne i Sąd Najwyższy. W skład sądów powszechnych wchodzą sądy: rejonowe, okręgowe i apelacyjne, a administracyjne są podzielone na wojewódzkie sądy apelacyjne i Naczelny Sąd Administracyjny.

Warto wspomnieć, że jurysdykcję sądów powszechnych uregulowana jest w bardzo szerokim stopniu. W ich zakres wchodzi np. rozpoznanie spraw z zakresu prawa cywilnego, handlowego, prawa pracy, postępowania rejestrowego czy prawa upadłościowego.

W celu usprawnienia pracy sądów powszechnych dzieli się je dodatkowo na wydziały według kryterium, w którym dane sprawy rozpatrują, np. wydział cywilny, wydział gospodarczy czy wydział ksiąg wieczystych.