Adwokaci Opole – Prawo Rodzinne 708

prawo rodzinne

W zakresie prawa rodzinnego znajdują się obowiązku wszystkich członków rodziny, regulowany przepisami prawnymi. W ich skład wchodzą zarówno kwestie majątkowe i niemajątkowe. Co ważne, wszystkie kwestie i regulacje prawne wchodzą w skład prawa cywilnego. Znaleźć o nich informacje można w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym.

Zasady prawa rodzinnego i opiekuńczego

W prawie rodzinnym znaleźć można uniwersalne, podstawowe zasady, którymi należy się kierować i je przestrzegać. Przede wszystkim odnoszą się one do:

  1. Zasada ochrony rodziny – w prawie rodzinnym chodzi o to, by dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić dobre życie swojej rodzinie. Jest to zadanie priorytetowe i dlatego to na jego podstawie sąd podejmuje większość decyzji związanych z opiekom nad dziećmi czy rozwodem.
  2. Zasada dobra dziecka – w myśl tej zasady chodzi o przestrzeganie jasno określonych zasad, co jest dobre dla dziecka, a co nie. Każde nasze działania powinny być uwarunkowane dobrym bytowaniem oraz rozwojem dziecka. W Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym możemy znaleźć informacje na temat tego jak powinna wyglądać opieka nad dzieckiem oraz na czym powinna się skupiać.
  3. Zasada uniezależnienia stosunków rodzinnych od obcych im stosunków majątkowych – głównym zadaniem prawa jest stanie na nierozerwalności więzów rodzinnych, w tym również więzów majątkowych. Według kodeksu, rodzina to najdoskonalsza komórka budująca więzi między rodzicami oraz dziećmi.

Podział Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

Na składniki Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego składają się:

  • Małżeństwo – definiuje ono wszystkie zjawiska i relacje prawne zachodzące między małżonkami. Wiąże się to również z kwestiami majątkowymi oraz niemajątkowymi.
  • Pokrewieństwo – jest związane z zależnościami prawnymi pomiędzy dalszymi członkami rodziny – zstępni kolejnych rządków.
  • Kuratela – wszystkie przepisy oraz zależności prawne charakterystyczne dla kurateli tzn. opieki nad osobą nie będącą bezpośrednio krewnym dla opiekuna.

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa rodzinnego

Mówiąc o Prawie Rodzinnym, należy rozróżniać poszczególne hasła, z którymi możemy się spotkać podczas omawiania spraw z zakresu prawa rodzinnego.

  • Adopcja – świadome przyjęcie do rodziny osoby obcej, nie będącej pełnoletnią, przez co wymaga odpowiedniej, zastępczej opieki rodzicielskiej.
  • Władza rodzicielska – zbiór praw oraz obowiązków przysługujących rodzicom swoich dzieci. W polskim prawie istnieje automatyczne nabycie władzy rodzicielskiej przez rodziców zaraz po urodzeniu dziecka. Sąd może orzec o jej utracie, jeśli doszło do rażącego zaniedbania czynności opiekuńczych i rodzicielskich.
  • Prawo małżeńskie – przepisy prawne regulujące całość pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że obowiązuje one od zawarcia aż do ostatecznego rozpadu.
  • Obowiązek alimentacyjny – obowiązek dostarczania środków finansowych, które są niezbędne do utrzymania innej osoby. W tym byłej żony lub dziecka. Dotyczy on głównie dzieci, jednak można go przyznać również na osoby starsze nie mogące się samodzielnie utrzymać.

Dzięki ściśle określonym prawom i obowiązkom możemy przestrzegać prawa, dzięki któremu wszystkie zachowania w rodzinie będą zgodne z kodeksem.