Dziedziczenie długów 612

dziedziczenie długów

Śmierć członka rodziny jest nie tylko emocjonalnym przeżyciem, ale również sytuacją, w której możemy otrzymać spory spadek lub ogromne długi. Na jakiej podstawie wyznacza się spadkobiercę? Czy można uniknąć obciążenia długiem spadkodawcy? Sprawdź sam.

Kto dziedziczy spadek?

Kolejność dziedziczenia spadku regulują przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym, jeśli zmarły nie sporządził testamentu lub spadkobiercy odmówili przyjęcia pozostawionych im dóbr.

W pierwszej kolejności to małżonek lub małżonka oraz dzieci spadkodawcy dziedziczą jego majątek. Należy pamiętać, że część należąca się małżonkowi nie może być mniejsza niż 25%. Kolejnymi osobami są wnuki, a następnie rodzicie oraz rodzeństwo zmarłego.

Zasady dziedziczenia długów

Niestety oprócz zysków związanych z odziedziczeniem czyjegoś majątku, należy pod uwagę wziąć również długi. Są one z mocy prawa jedną z części masy spadkowej. W przypadku długów obowiązują te same zasady dziedziczenia, co przedstawione w akapicie powyżej.

Śmierć dłużnika a dziedziczenie długów, czy można uniknąć?

Oczywiście dziedziczenie czyjegoś spadku nie jest równoznaczne z przyjęciem bez słowa wszystkich zysków oraz długów. Spadkobierca ma prawo:

  • przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarzu – oznacza to, że spadkobierca odpowiada za długi zmarłego wyłącznie do wysokości odziedziczonego majątku,
  • nie oświadczyć o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
  • odrzucić cały spadek, który równoznaczny jest z zrzeczeniem się aktywów i długów,
  • przyjąć spadek wprost, czyli odziedziczy pełne kwoty aktywów i długów.

Jak uniknąć odpowiedzialności za długi – ważna rada dla spadkobierców

Pamiętaj, że nie złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie oznacza, że coś Ci zagraża. Według prawa dziedziczenie spadku będzie wówczas z dobrodziejstwem inwentarzu. W praktyce oznacza to, że wysokość długów nie będzie przekraczać kwoty aktywów.

Jeśli nie zależy Ci na spadku z dobrodziejstwem inwentarzu, zrezygnuj z niego. W tym przypadku możesz udać się do sądu lub notariusza. Jeśli jesteś rodzicem niepełnoletniego dziecka musisz zrzec się spadku nie tylko w swoim imieniu, ale również imieniu małoletniego. Gdy tego nie dopilnujesz, spadkobiercą długów zostanie Twoje dziecko.